VISPĀRĒJĀS VIENOŠANĀS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

SIA "U8", reģistrēta Latvijas Republikā ar Nr.: 40103776645, juridiskā adrese: “Puķītes”, Ķesterciems, Engures pag., Engures nov., LV-3113, banka: Swedbank A/S, HABALV22, konts: LV40HABA0551038191689, (turpmāk tekstā – Pārdevējs).

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā www.raibaisdzenis.lv nosaka LR 2002. gada 28. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

1. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Atteikuma tiesības ir tiesības jums noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Jūs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad esat saņēmis preci vai preces (preču) daļu. Jums ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci Pārdevējam. Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atgriezta.

 

Atteikuma nosūtīšana noteiktā 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo jūs no jebkurām līgumsaistībām, izņemot maksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. Ja jūs izmantojat atteikuma tiesības 14 dienu laikā atgriezt preci, Jūs sedzat visus ar piegādi saistītos izdevumus.  

 

Jūs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, esat atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt jums tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr jūs neesat preci atgriezis vai Pārdevējs saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota vai nav oriģinālajā pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). Jūs esat atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā un oriģinālajā iepakojumā, kā arī bez vizuāliem bojājumiem (skrāpējumi, bojāts iepakojums u.c.) – pretējā gadījumā Pārdevējam ir tiesības preci atpakaļ nepieņemt. Uzsākot iegādātās preces lietošanu, jūs apliecināt, ka tā atbilst pasūtītajai un vairs nevar tikt atgriezta. Preču aprakstiem un attēliem ir informatīva nozīme.

 

Jūsu pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci (ja prece ir saņemta). Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt jums to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim.

2. PRECES ATPAKAĻ ATDOŠANAS TIESĪBAS

Preču atpakaļatdošanas noteikumi ietver tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, un Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likumu”

 

Jums nav pienākums pieņemt preci, ja tā ir piegādāta jums neizdarot pasūtījumu.

 

Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja tā neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām; tā nav derīga mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas; tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā Pārdevējs uzrādījis; par to sniegta maldinoša, nepatiesa informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam; tā ir bojāta (produkts izkļuvis no tam paredzētā iepakojuma, produkta iekšējais vai ārējais iepakojums ir acīmredzami bojāts).

 

Ja jums pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, jūs esat tiesīgs pieprasīt Pārdevējam, nosūtot e-pastu uz prieks@raibaisdzenis.lv , veikt vienu no šādām darbībām: apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem; atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu.

 

Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības jums.

 

Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt jūsu iespējas izmantot preci, jūs nevarat prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Ja Pārdēvējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, viņš par to informēs jūs un atmaksās jums visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 3 kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis jūsu pasūtījumu.

3.PRIVĀTUMS

Interneta vietnes datu apstrādi veic SIA "U8". Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt klientu reģistrāciju, autorizāciju, tirdzniecības un piegādes pakalpojumu sniegšanu un pieprasītās informācijas izsūtīšanu. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

SIA "U8" pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām, kā arī atklāt klienta personīgo informāciju, kad to pieprasa likums. SIA “U8” veic visus iespējamos pasākumus personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu. Jūs, kā klients piekrītat personas datu apstrādei.

 

Reģistrācijas datu apstrāde notiks, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, tāpēc:

Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finansu informācija. Jāievada tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai.

Personai jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt dzēst visu SIA “U8” īpašumā esošo informāciju par sevi.

Kad persona apmeklē www.raibaisdzenis.lv, SIA “U8” saglabā informāciju par personas IP adresi, piekļuves datumu un laiku. Šie dati SIA “U8” ir nepieciešami drošības apsvērumiem, piemēram, prettiesisku darbību atklāšanai un novēršanai u.c. Šādos gadījumos SIA “U8” var apkopot un apstrādāt informāciju par personas faktisko atrašanās vietu, izmantojot IP adresi.

Satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai personas vajadzībām www.raibaisdzenis.lv tiek lietotas sīkdatnes (cookies). Mājaslapā www.raibaisdzenis.lv tiek izmantots interneta vides analīzes rīks Google Analytics, ko piedāvā "Google, Inc.". Lietojot www.raibaisdzenis.lv, persona piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes tiek izmantotas analītikas mērķiem, tās netiek izmantotas, lai personu identificētu.

www.raibaisdzenis.lv ir izmantoti sociālā tīkla Facebook  spraudnis, piemēram, Facebook spraudnis Patīk (Like), Dalies (Share).

Personas dati tiek izmantoti tikai SIA “U8” komercdarbības nodrošināšanas un attīstības vajadzībām, kā arī lai nodrošinātu komunikāciju ar personu. Piekļuve tiem ir tikai SIA “U8” darbiniekiem un attiecīgajiem SIA “U8” ārpakalpojuma sniedzējiem, kas ir tieši saistīti ar SIA “U8” produktu tehnisko uzturēšanu, uzlabošanu un pilnveidošanu. SIA “U8” uzņemas atbildību par datu konfidencialitāti, un pakalpojumu sniedzēji datus drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar SIA U8 norādījumiem.

SIA “U8” veic saprātīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Visus  sniegtos personas datus SIA “U8” uzglabā drošos serveros, kas tiek aizsargāti ar parolēm, ugunsmūriem u.c. atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām.

Personai jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt dzēst visu SIA U8 īpašumā esošo informāciju par sevi normatīvo aktu noteiktajās robežās. SIA “U8” personas datus uzglabā 5 gadus.

Visos gadījumos pēc personas datu dzēšanas tie tiek neatgriezeniski izdzēsti no visām sistēmām saprātīgā laikā, ievērojot cilvēcīgu (apzinātu vai neapzinātu) kļūdu rašanās iespējamību, kā arī aizstāvot SIA “U8” komercintereses. Datu dzēšana ir iespējama tikai tādā apmērā, kādā to pieļauj Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

Personai ir tiesības vērsties pie SIA “U8” un lūgt informāciju par datu apstrādi, iesniedzotSIA “U8” oficiālu iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu. Atbildi uz personas iesniegumu SIA “U8” sniegs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.

Personai ir tiesības pieprasīt veikt datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Šīs tiesības persona var īstenot sazinoties ar SIA “U8”. Personai ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. SIA “U8” izvērtēs katru personas pieprasījumu un īstenos personas tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja personai rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums. Ja persona nav apmierināta ar saņemto atbildi, tai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

4. PIEGĀDES NOTEIKUMI

Vidējais pasūtījuma apstrādes laiks ir 2-3 darba dienas, kopš pasūtījuma saņemšanas.

Produkti tiek izsūtīti 2-3 darba dienu laikā kopš samaksas saņemšanas par pasūtījumu.

Jautājumus, kas saistīti ar pasūtījumu veikšanu un piegādi lūdzam sūtīt uz e-pastu: prieks@raibaisdzenis.lv vai zvanot 23209799. E-pasta ziņojumiem sniegsim atbildi pēc iespējas ātrāk, vēlākais, 2 darba dienu laikā.

 

Noformējot pasūtījumu, pirkuma grozā Jūs varat izvēlēties vienu preču saņemšanas veidiem:

1) piegāde ar Omnivas pakomātu visā Latvijas teritorijā. Maksa par piegādi 2,50 eiro, vidējais piegādes ilgums ir 1-3 darba dienas.

2) Preču piegāde ar Latvijas Pastu visā Latvijas teritorijā, maksa par piegādi 3,00 eiro, vidējais piegādes ilgums ir 2-5 darba dienas. Iespējama piegāde arī ārpus Latvijas teritorijas, maksa tiek saskaņota atkarībā no saņemšanas valsts un pasūtījuma izmēra. 

5.MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

Pēc pasūtījuma veikšanas uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins, ko iespējams apmaksāt, izmantojot internetbanku. Produkti tiks ražoti un izsūtīti pēc maksājuma saņemšanas. 

6.AUTORTIESĪBAS

Visu produktu dizaini, to attēli, un teksti, kas publicēti www.raibaisdzenis.lv , ir SIA “U8” īpašums, un darbi tiek aizsargāti ar Autortiesību likumu. Ir aizliegts kopēt vai atdarināt dizainus, pārpublicēt, izplatīt, kopēt, uzglabāt un citādi izmantot produktu fotogrāfijas vai aprakstus, kā arī izmantotos logo bez SIA “U8” rakstiskas atļaujas. Izmantojot publicētās fotogrāfijas vai tekstus, atsauce uz avotu ir obligāta. Autortiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Autortiesību likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ar šo rīcību nodarīti SIA “U8”.

Iesūtot savas dizaina idejas SIA “U8” , par dizaina elementu izmantošanas atbilstību likumdošanas normām ir atbildīgs idejas iesūtītājs.

7.STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Ja saistībā ar noslēgto distances līgumu un mājas lapas www.raibaisdzenis.lv rodas strīds, visas šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums. Puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz mājas lapas www.raibaisdzenis.lv apmeklējumu, vai rodas saistībā ar šī distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās. Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām. Ja starp pusēm rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, Pircējam ir tiesības vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ja starp pusēm rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, Pircējam ir tiesības vērsties arī Datu valsts inspekcijā.

8.GARANTIJAS NOTEIKUMI

Visām Pārdevēja piedāvātajām precēm ir divu gadu garantija fiziskām personām. Kā garantijas apliecinājums ir Pārdevēja izrakstītais rēķins, rēķina datums ir garantijas sākuma diena. Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ. Ja garantijas laikā precei rodas šādas problēmas, sazinieties ar mums rakstot uz prieks@raibaisdzenis.lv

 

Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas procesā.

Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem.

Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē.

Pārdevējs ir tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja saskatāmi tīši preces bojājumi.

Ja pircējs nevar uzrādīt derīgu rēķinu par preces iegādi, garantijas saistības tiek anulētas.

Garantijas remonts neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.

Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.

9.CITI NOTEIKUMI

Ar pirkuma izdarīšanas brīdi izmantojot mājas lapu www.raibaisdzenis.lv jūs apliecināt, ka piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, tai skaitā jūs piekrītat, ka šie noteikumi un nosacījumi veido visu starp Pārdevēju un jums noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz mājas lapas www.raibaisdzenis.lv un tās satura lietošanu no jūsu puses.

 

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām.

 

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums rakstos uz prieks@rabaisdzenis.lv vai zvanot +371 23209799

  • Raibais Dzenis Instagram
  • Raibais Dzenis Facebook

Sazinies ar mums!

E-pasts : prieks@raibaisdzenis.lv

Telefons: 24 226 002